Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Στις 25.8.2017 η καταβολή του ΚΕΑ για τον μήνα ΑύγουστοΜε απόφαση της υπουργού Εργασίας Έ.Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 61.738.385,51 για την καταβολή  καταβολή της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του ΚΕΑ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 266.407. Η πληρωμή θα γίνει στις 25.8.217

---------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 11/08/2017
Α.Π.: οικ. 37803/6635

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 10110
Πληροφορίες: Σ. Νάνη
Τηλ: 2131516278
E-mail: snani@ypakp.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα:
Έγκριση πίστωσης της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
..........
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (€ 61.738.385,51) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 266.407 (διακόσιους εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιους επτά). Valeur πίστωσης: 24/08/2017, στους δικαιούχους: 25/08/2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

Αυτή είναι η ημερομηνία πληρωμής στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους

Tην Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, θα καταβληθεί το  Δώρο Πάσχα  στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχή...