Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΑΡΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 7ο χλμ της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης του δικτύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Σπάρτου του Δήμου Αμφιλοχίας.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».Το υπ’ αριθμ. 426 από 15/1/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η υπ’ αριθμ. 6325/18/131906 από 19/1/2018 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας

και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τον περιορισμό ως προς τα όρια ταχύτητας και την  εκ περιτροπή κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, στο 7ο χλμ της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας (Τ.Κ. Σπάρτου),  λόγω εκτέλεσης εργασιών, διάνοιξης κάθετης τομής στο οδόστρωμα , την Δευτέρα 22/1/2018 κατά τις ώρες 08.00΄ – 14.00΄ .

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία  των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία θα διεξάγεται, με τη χρήση των προβλεπόμενων από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 από 9/7/2003 Απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας.

Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα του Δήμου Αμφιλοχίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

 Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα  Αμφιλοχίας.

Δημοσίευση σχολίου

Απίστευτο και όμως ελληνικό: Ρεκόρ ανέργων σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, χαμηλό 6ετίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ…

Μπορεί ο πρωθυπουργός όπου βρεθεί και όπου σταθεί να υπερηφανεύεται ότι επί των ημερών του μειώθηκε σημαντικά η ανεργία κατά 9 ποσοστιαίες ...